top of page

Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződés tárgya

Digitális Tartalomszolgáltató Rendszer (a továbbiakban: Termék) eszközeinek és szoftvereinek adás-vétele, vagy bérlése, szállítása, telepítése, a Megrendelő által megjelölt magyarországi telephelyén.

2. Szállító kötelezettsége

Szállító kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó(k) tevékenységét is igénybe veheti. Szállító az alvállalkozó minden nemű tevékenységéért úgy felel, mintha az adott tevékenységet saját maga végezte volna.

A teljesítés esetleges akadályairól a felek egymást haladéktalanul kölcsönösen értesítik, és azok elhárítására a szükséges intézkedéseket soron kívül megteszik. A teljesítés határidejét veszélyeztető eseményekről Szállító köteles Megrendelőt azonnal értesíteni az ok és várható határidő csúszás megjelölésével. A Megrendelő érdekkörében felmerült késedelem kizárja a Szállító felelősségét és a feladat teljesítésének határideje a késedelem időtartamával nő.

Szállító szavatol azért, hogy az általa alkalmazott rendszer kiépítések, eljárások, tervek, technológiák, stb. tekintetében más személyeknek nincsen olyan joga, mely ezek jogszerű alkalmazását kizárja vagy korlátozza, továbbá az esetleg ilyen szabadalmi, vagy szerzői jogi jellegű követelésektől Megrendelőt mentesíti

A felek tudomásul veszik, hogy a feladat teljesítése mindkét félen múlik. Ezért Szerződő felek megbízottai folyamatos, közvetlen munkakapcsolatot tartanak fenn. Az együttműködés során tett intézkedéseket, megállapodásokat írásban rögzítik és gondoskodnak azok betartásáról.

A Megrendelő csak a Szállítóval való közös megegyezés esetén jogosulta szerződéses munka mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket időlegesen, vagy véglegesen elhagyni,

A Szállítóval egyeztetett módon a munkák bármely részének technológiai, vagy időbeli sorrendjét megváltoztatni, bármely pótmunkát más Szállítótól megrendelni.

A Szállító szavatolja, hogy az általa forgalmazott és üzembe helyezett egységek és részegységek anyaghibától és gyártási hibától mentesek.

A Szállítási szerződés a Felek közös megegyezése értelmében mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szállítási idő a szerződés aláírásától számított 6-10 hét. A rögzített szállítási ütemezés módosítása kizárólag a felek közös akarata és egyezsége útján lehetséges. Szállító köteles a Terméket a Megrendelő telephelyére szállítani, vagy az általa meghatározott magyarországi helyre (teljesítés helye).

A teljesítés pontos idejéről Szállító a Megrendelőt 72 órával a szállítás előtt köteles értesíteni.

3. A teljesítés helye

A telepítés pontos helyszíne a Megrendelő által meghatározott magyarországi helyszín.

A tanúsítványok, jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok, műszaki dokumentációk átadása legkésőbb a szállítmány átadás-átvételével együtt történik meg.

4. Teljesítés módja, garanciális feltételek

A rendelés visszaigazolás (vagy szerződés) szerinti szállítási határidő a Szállítóra nézve kötelező, amennyiben előre nem látható vagy Szállító akaratától független körülmények, mint például különböző vis major esetek, annak betartását nem akadályozza (pl. sztrájk, hatósági beavatkozások és tilalmak, szállítási, vámolási késedelem, természeti katasztrófa).

Szállító az üzembe helyezett berendezésre az egyes berendezések átadás–átvételének napjától a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szerint 2 éves jótállást vállal.

Szállító az átadás-átvétel során a következő dokumentációkat adja át:

  • digitális tartalomszolgáltató szoftver használati útmutató

  • átadás-átvételi jegyzőkönyv

A jótállás időtartama alatt az eladott termék jótállási javítására, illetve a hiba feltárására kizárólag a Szállító jogosult, kivéve, ha a Szállító nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségeinek a jótállási feladatait illetően.

 

A berendezéseken a jótállás időtartama alatt bármilyen bővítést, módosítást, valamint a berendezések áttelepítését kizárólag a Szállító végezheti külön, írásos megrendelés alapján. (Az áttelepítés, leszerelés, üzembe helyezés külön térítéses szolgáltatás.)

A jótállás idő alatti bármilyen, nem a Szállító által végzett javítás, beavatkozás a jótállás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Szállító nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségeinek a jótállási feladatait illetően

 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki - különösen azokra az esetekre -, amelyek a következő okok miatt következtek be: baleset, tűz, robbanás, természeti csapások (beleértve, de nem csak ezekre korlátozva: földrengés, vihar, hurrikán, tornádó, villámcsapás, túlfeszültség, áramellátási rendellenesség, áramkimaradás) a Szállító képviselőjén, vagy megbízottján kívüli harmadik fél módosítása, beavatkozása vagy javításra tett kísérlete, a berendezés, egység vagy részegység a Szállító ésszerű véleménye szerint nem rendeltetésszerűen, illetve szándékosan vagy gondatlanságból a használati vagy üzemeltetési utasításoktól eltérően vagy az előírt környezeti feltételek be nem tartása melletti üzemeltetése esetén.

Szállító minden, a jótállás keretében elvégzett és egyéb munkáról szervizlapot állít ki, azt a Megrendelő szakemberével hitelesítteti, és annak egy példányát átadja.

5. Hibabejelentés

Hibabejelentés: meghibásodásokat munkaidőben, munkanapokon 8 - 17 óra között telefonon a (1) 205-3606 telefonszámon, illetve telefaxon: (1) 371-1788 faxszámon vagy e- mailben a support@digitalisreklam.hu e-mail címen kell bejelenteni.

6. Felek együttműködése

Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében folyamatosan együttműködnek.

A szerződő felek jognyilatkozat tételre képviselőiket jelölnek ki.

Szerződő felek rögzítik, hogy a meghatározott személyek a szerződésben meghatározottak teljesítésével kapcsolatosan fent leírt tisztségüknek megfelelő minden kérdésben jogosultak nyilatkozni. Részterületekre az általános képviselők írásban más személyt is feljogosíthatnak.

Szerződő felek a meghatározott személyeket mindaddig tekintik nyilatkozat tételére jogosult személynek, amíg az adott személyt delegáló fél írásban rögzített módon újabb személyt nem jelöl ki.

8. Árak

A vételár magában foglalja a Termék árát, a tervezési költségeket, valamint a szállítási és helyszíni szerelési költségeket (telepítés költségei), a személyzet oktatását, továbbá minden egyéb járulékos költséget, az általános forgalmi adó kivételével.

A projectek elindításához a Szállító 50% előleget kér díjbekérő alapján. A második 50%-ot átadás-átvétel után kell kiegyenlíteni 8 napon belül.

Az Általános forgalmi adót a mindenkori Áfa törvény rendelkezései szerint kell megfizetni.

Szállító fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl.: Áfa, késedelmi kamat stb.) teljes mértékű megfizetéséig.

9. Kötbér

Szerződő Felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték.

A kötbér mértéke

  •   késedelem esetén: napi 1 %, de legfeljebb 10%

  •   nem teljesítés, meghiúsulás esetén 20 %,

    Ha a Szállító a termékeket késedelmesen szállítja, és a reá irányadó késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést Szállító szerződésszegése alapján azonnali hatállyal felmondani.

    Amennyiben a Megrendelő, mint Szállító a Szállító késedelmes/hibás teljesítésére visszavezethetően harmadik személy(ek) felé késedelembe esik, a késedelméből fakadó kötbérfizetési és kártérítési kötelezettsége a Szállítót terheli. Kötbér akkor nem kerül

felszámításra, ha a késedelem bekövetkezése előtt van közös megállapodás a módosított határidőre. Kötbér nem kerül felszámításra, ha a késedelmet a Megrendelő okozta.

Vis maior

Felek vis maior-nak tekintik azokat - a szerződés teljesítését részben vagy egészben ellehetetlenítő - eseményeket, amelyek előre láthatóak ugyan, de el nem háríthatóak, illetve nem láthatóak előre és el sem háríthatóak. A Vis Maior azon formájára, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés szabályai vonatkoznak. Ha a Vis Maior nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a Vis Maior okozta késedelem időtartamával. A Vis Maior -ról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

10. Felmondás

A szerződés felmondására csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak szerint. A felmondásra okot adó tényről előzetesen a másik felet írásban értesíteni kell és a jogellenes magatartás megszüntetésére határidőt kell kitűzni.

A szerződés – a másik fél súlyos szerződésszegésére alapozott – felmondása esetén a felmondásra okot adó fél köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő kárát.

A Felek jelen szerződést csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják, illetve szüntethetik meg.

11. Eljárás jogvita esetén

Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy a szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat barátságos és közvetlen kereskedelmi tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, a Felek vállalják, hogy együttműködnek abban, hogy jogvitájukat a 2002. évi LV. törvény szerinti mediáció útján kíséreljék meg megoldani. A Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy mindaddig, amíg a jogvita mediáció útján történt megoldására lehetőség van, elsőként nem fordulnak jogorvoslatért bírósághoz.

A Felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Jogvita esetén felek a - tekintettel a mindenkori hatásköri szabályokra - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti Választott Bíróság illetékességét kötik ki. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés az 1994. évi LXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően egyben választott bírósági szerződésnek minősül.

12. Titoktartás

A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Szerződő Felek bizalmasnak minősítik.

A szerződés üzleti titkot képez és arról harmadik személynek csak valamennyi szerződő fél egyetértése esetén adható információ, kivéve a jogszabály szerint a hatósággal kötelezően közlendő adatokat illetve a felek közötti esetleges jogvitában eljáró bíróságot. Az Alszállító, vagy más közreműködő e szerződés rendelkezései szerint kaphat információt.

A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is - az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés teljesül, a szerződés megszűnik.

A titoktartási kötelezettség megszegéséért Felek büntetőjogi, versenyjogi és polgári jogi felelősséggel tartoznak. A titoktartási kötelezettség időkorlát nélkül fennmarad.

13. Egyéb rendelkezések

A grafikai szerkesztéshez szükséges anyagokat (fotók, videók, szövegek) a Megrendelő köteles biztosítani.

14. Záró rendelkezések

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt kellő időben értesíti arról, ha megszűnése, átalakulása, felszámolása várható, és a szerződés teljesítésébe szabályszerűen – jogutód lép, úgy a jogutód Szállítói minőségének elismeréséhez, a szerződés további teljesítéséhez a Megrendelő beleegyező nyilatkozata szükséges.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Szállítót kellő időben értesíti arról, ha megszűnése, átalakulása, felszámolása várható, és a szerződés teljesítésébe szabályszerűen – jogutód lép, úgy a jogutód Szállítói minőségének elismeréséhez, a szerződés további teljesítéséhez a Megrendelő beleegyező nyilatkozata szükséges.

A szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

A felek megegyeznek abban, hogy kölcsönösen használhatják egymást referenciaként, mind fotó, mint videó formában.

A szerződés magyar nyelven 2 példányban készül, melyet a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadnak és aláírásukkal megerősítenek.

A Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodás egyező szerződéses akaratuknak megfelel.

bottom of page